Az Asphaleia törvényei

2009. 12. 21.

Melyeket követni és végrehajtani kötelessége minden mystagogosnak, akár mester, akár tanítvány.

1. Előkelő és magas állású személyek, úgymint fejedelmek, főpapok és országnagyok belső házi titkait kifürkészni és gyöngeségeiket haszonra fordítani.

2. Szemfényvesztések, lélekidézések, kémiai csodák által a közönség fölött praestigiumot gyakorolni.

3. Csodatevő képeket, kutakat felfedezni, s a köznépet azok által fanatizálni.

4. Felekezeteket, pártokat, nemzetiségeket egymás elleni háborúskodásra ingerelni.

5. A főpapokról erkölcstelen életmódot híresztelni. Barátokról és apácákról csiklandós anekdotákat közrebocsátani.

6. A fentebbi cél előmozdítására ifjakat apácaöltönyben, leányokat barátcsuhában a kolostorokba becsempészni.

7. A lutheránusokat Krisztustagadással vádolni.

8. A zsidókra rituális gyilkosságokat kikiáltani: a húsvéti pászkához használt keresztény vér felőli mesét felújítani.

9. Ahol az asphaleiának egy tagja bűnvád alá jut, azt a bíróság kezéből hamis tanúk által kiszabadítani.

10. Pasquillokat a hatalmasok ellen megíratni s a paloták kapuira felragasztani.

11. Fejedelmeket kísértetlátások, asztrológiai jövendölések által befolyásolni.

12. Hamis hercegnőket és álőrgrófokat a magas társaságokba becsempészni.

13. Senki a mystagogosok közül hazát, nemzetet, vallásfelekezetet ne ismerjen; hanem az mind idegen legyen rá nézve.

14. Családot senki ne szeressen, akár fölfelé, akár lefelé. Testvér, húg, leány mindenkire nézve közönyös legyen.

15. Papokat hamis gyónások által el kell ámítani.

16. A parasztok számára misztériumokat, a polgárok számára komédiákat, a főrendűek számára karusszeleket rendezni; melyekben cselszövények végrehajthatók.

17. Fényes ünnepélyeket adni, s azokat hamis alarmok által megzavarni, s a zűrzavarban a szép polgárleányokat tőrbe ejteni.

18. Szeretőknek gazdag öreg férjeket szerezni, s gyors özveggyé tételükről gondoskodni.

19. Ezzel egybefüggőleg a farmakopeiának azon részét tökéletesíteni, mely útban levő férjek- és örököseiket nagyon várakoztató szülőknek és nagybátyáknak az emberi élet végcéljához eljuttatásával foglalkozik.

20. A filtrák főzéséhez titkos gyárakat tartani, melyek az erény jegét megtörik s a szerelmet felforralják.

21. A kártyajáték rációját és fogásait betanítani az avatottaknak s ezzel kapcsolatban titkos játéktermeket tartani, melyekbe tapasztalatlan emberek, különösen akik nagy örökséghez jutottak, becsalogattassanak.

22. Gazdag családok ifjait az adósságcsinálás tudományára megtanítani: bódétáncosnékkal, utcai énekesnőkkel összeházasítani.

23. Vakbuzgó, gazdag öregasszonyokat körülhálózni, s ha kell, hamis végrendeletek segélyével is a szövetség számára az örökséget elragadni.

24. Kitüntetéseket, rendeket, címeket pénzért osztogatni. S ezáltal az emberi hiúságot megadóztatni.

25. Férjeket, akiknek szép feleségeik vannak, messze országokba való kiküldésekkel eltávolítani, s azoknak visszatértét akadályozni.

26. Szép asszonytul, aki törhetlen erényű, elébb a férjét csábíttatni el; hogy visszatorlásbul maga is elcsábuljon.

27. Könnyelmű örökösöktül nagy földbirtokokat uzsorások által potom áron elszereztetni.

28. Könyveket és képeket nyomatni és terjeszteni, melyek a testi vágyakat fölébresztik s a képzeletet táplálják. Ugyanezt dalokkal és táncokkal is hevíteni.

29. Erényes nőket addig rágalmazni, amíg azzá lesznek, aminek híreszteltetnek.

30. Az alkalomcsinálókat magas hivatalokba juttatni: doktori diplomával ellátni, csodaorvosoknak kihíresztelni.

31. A borivás mesterségét virtuozitásra fokozni.

32. Szükség esetén angyalokat csinálni.

33. És azt, aki az asphaleiának ellensége, akár karddal, akár méreggel, megölni, az árulót megbénítani, megvakítani, minden módon láb alul eltenni.

(Jókai Mór: Rákóczy Fia, 1891)